W sprawie Centrum - komunikat burmistrza

Skomentuj (58)

Temat Centrum Sztuki Audiowizualnej od pewnego czasu elektryzuje społeczność kazimierską. Na wniosek radnych zajmie się tym zagadnieniem 26 listopada Rada Miejska na Sesji Nadzwyczajnej.  Burmistrz Grzegorz Dunia komentuje ten fakt w specjalntym komunikacie.

Komunikat burmistrza dotyczacy Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Dnia 26.11.2011 r. (sobota) odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej, zwołana na wniosek radnych: Rafała Suszka, Piotra Guza, Janusza Kowalskiego, Romana Suszka i Mirosława Opoki. Do wniosku radni załączyli projekt uchwały wraz z uzasadnieniem o wydzierżawieniu działki w kamieniołomach o nr 1331/2, która miałaby być przeznaczona pod budowę Europejskiego Centrum Sztuki Audiowizualnej.

Ja, jako burmistrz, chciałbym po raz kolejny wyrazić swoją opinię w tej sprawie: od początku popierałem pomysł powstania Centrum, ale jestem przeciwny podejmowaniu pochopnych decyzji, tym bardziej, że przedmiotem sprawy jest teren wyceniony na kilkanaście milionów złotych. Jest praktyką powszechnie stosowaną, że w takich sytuacjach to inwestor powinien przekonać społeczeństwo i władzę do celowości swojego przedsięwzięcia, albowiem to on chce korzystać z cennego majątku gminy. W tym przypadku stało się odwrotnie: kilku radnych przejęło inicjatywę i po raz pierwszy w historii mojego urzędowania na stanowisku burmistrza zdarzyło się, że na wniosek radnych zwołana zostaje sesja nadzwyczajna.

Pośpiech narzucony tej sprawie podyktowany jest m.in. interesem inwestora - w uzasadnieniu czytamy: „(...) Brak takiego jednoznacznego i ostatecznego stanowiska w formie Uchwały, zajętego przez Radę Miejską w Kazimierzu Dolnym, uniemożliwia inwestorowi podejmowanie jakichkolwiek działań, w tym złożenia wniosku o dofinansowanie."

Troska ta jest zrozumiała, bo wiemy, jak ważni dla rozwoju gminy są wszyscy działający na jej terenie inwestorzy, jednak w naszej gminie są też inne sprawy priorytetowe, jak choćby budowa nowej szkoły - i to właśnie ten problem wymaga nadzwyczajnego traktowania.

Uważam również za konieczne, aby społeczność Kazimierza, burmistrz oraz wszyscy radni przed podjęciem decyzji w sprawie Centrum mieli czytelne informacje na temat warunków oddania nieruchomości będącej własnością gminy, a tym samym - wszystkich jej mieszkańców, oraz aby dowiedzieli się od inwestora, na czym będzie polegała działalność Centrum.

Inną ważną kwestią jest sprawa lokalizacji. Stoję na stanowisku, że teren kamieniołomu musi mieć opracowaną koncepcję jako całość, zanim dojdzie tam do jakiejkolwiek inwestycji. Jest on bowiem podzielony na kilka działek i w przyszłości może dojść do tego, ze każda z nich będzie miała innego inwestora, a każdy inwestor może mieć własną wizję zagospodarowania tego miejsca.

Jeśli przed podjęciem jakiejś decyzji nie opracujemy ogólnej koncepcji, obejmującej cały teren kamieniołomu, możemy go bezpowrotnie zniszczyć. Za przykład niech posłuży tu tzw. „Batory". Jego projektanci również mieli dobre - w ich mniemaniu - intencje, sam budynek jest dziełem wybitnego architekta, prof. Lacherta, a patrząc nań całościowo w kontekście Kazimierza, trudno nazwać go ozdobą miasta.

Nie wolno nam zapominać, że wartości krajobrazowe i widokowe Kazimierza są jego największymi atutami i przez nieprzemyślane, pospieszne decyzje (nawet podejmowane w dobrej wierze) możemy samych siebie pozbawić tego, co najcenniejsze.


Grzegorz Dunia
burmistrz Kazimierza Dolnego


* Wniosek o zwołanie Sesji Nadzwyczajnej

My, niżej podpisani Radni Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym działający w oparciu o Art.20 pkt. 3 Ustawy o samorządzie gminny (Na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku) wnioskujemy do Pana Przewodniczącego o zwołanie Sesji Nadzwyczajnej. Celem tej Sesji będzie ostateczne zajęcie stanowiska przez Radę Miejską w Kazimierzu Dolnym w sprawie budowy Centrum Sztuki Audiowizualnej w Kazimierzu Dolnym.

Pomimo pierwotnych pozytywnych opinii dotyczących tej inwestycji wyrażonych jeszcze na początku sierpnia 2011r. na spotkaniu z Panią Grażyną Torbicką i Panem Jackiem Bromskim przez Komisję Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki działającej w ramach Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, a następnie potwierdzonych we wrześniu 2011r. jednogłośnym pozytywnym zajęciem stanowiska przez połączone Komisje Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, w obecności inwestora Pana Jacka Bromskiego, dotyczącego budowy w kamieniołomach Europejskiego Centrum Sztuki Audiowizualnej, to do dnia dzisiejszego nie zostały podjęte żadne, wiążące strony, działania.

Brak takiego jednoznacznego i ostatecznego stanowiska w formie Uchwały, zajętego przez Radę Miejską w Kazimierzu Dolnym, uniemożliwia inwestorowi podejmowanie jakichkolwiek działań w tym złozenia wniosku o dofinansowanie. Ponadto należy zwrócić uwagę, iż z niezrozumiałych względów, dwukrotnie tj. 7 listopada 2011r. jak również 21 listopada 2011r. nie odbyło się planowane spotkanie z Panem Jackiem Bromskim (choć przynajmniej części Radnych wiadomo, że Pan Jacek Bromski był do dyspozycji Rady w wyznaczonych terminach spotkań). Niepokojącym jest również fakt braku wyznaczenia nowego terminu spotkania, co w sytuacji starania się przez inwestora o środki zewnętrzne, których pozyskanie determinują określone terminy i uczuleniu na ten fakt Radnych, stawia inwestycję Europejskiego Centrum Sztuki Audiowizualnej, które mogłoby w znaczącym sposób wpłynąć na rozwój nie tylko Kazimierza Dolnego, ale i całej Gminy, pod poważnym znakiem zapytania.

Brak woli dyskusji z inwestorem przejawiający się wyznaczaniem kolejnych terminów spotkań, jak również brak formalnego zajęcia stanowiska w sprawie Europejskiego Centrum Sztuki Audiowizualnej przez Radę Miejską w Kazimierzu Dolnym, stawia nas jako Radnych w nie najlepszym świetle i godzi w powagę Rady. Niepoważne i nieodpowiedzialne zachowanie Rady w tej sprawie kładzie się również cieniem na szeroko budowaną przez Naszą Gminę w kraju i poza granicami, markę Kazimierz Dolny, której jednym z elementów jest otwartość na inwestorów.

Z uwagi na powyższe, w trosce o rozwój Miasta i Gminy, jak również w trosce o dobre imię i wizerunek Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym wnioskujemy do Pana Przewodniczącego o zwołanie Sesji Nadzwyczajnej, gdzie podjęte zostanie  ostateczne stanowisko w sprawie Europejskiego Centrum Sztuki Audiowizualnej.


Rafał Suszek
Piotr Guz
Janusz Kowalski
Roman Suszek
Mirosław Opoka


Projekt Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia  w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę warunkową nieruchomości położonej w Kazimierzu Dolnym (kamieniołom) niezabudowanej działki nr 1331/2,na rzecz Stowarzyszenia Filmowców Polskich w Warszawie .

Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 9 Lit a, Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr.142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami oraz art. 13 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami ) Rada Miejska w Kazimierzu Dolnym uchwala, co następuje.

§.1
Wyraża zgodę na warunkową dzierżawę niezabudowanej działki nr.1331/2 w Kazimierzu Dolnym (kamieniołom) na rzecz Stowarzyszenia Filmowców Polskich ul. Krakowskie Przedmieście nr.7,  00-068 Warszawa, KRS 0000068354, Nr. NIP 5251288627. Jednocześnie upoważnia się burmistrza Kazimierza Dolnego do zawarcia umowy dzierżawy warunkowej niezabudowanej działki nr.1331/2 w Kazimierzu Dolnym (kamieniołom) z Stowarzyszeniem Filmowców Polskich na potrzeby budowy Centrum Sztuki Audiowizualnej.

§.2
Wykonanie Uchwały powierza się burmistrzowi Kazimierza Dolnego.

§.3
Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały
Budowa w Kazimierzu Dolnym Centrum Sztuki Audiowizualnej stało by się działaniem kulturotwórczym wpisującym się w tradycje Kazimierza Dolnego. Kazimierz Dolny stałby się stolica Filmu Polskiego jak podkreślają to znawcy tematyki. Poza tematyka filmową Centrum Sztuki Audiowizualnej byłby miejscem wykorzystywanym również dla celów teatralnych i widowiskowych. Kazimierz stałby się żywym promotorem kultury europejskiej. Walor kulturotwórczy takiego przedsięwzięcia jest nie do przecenienia. Ponadto inwestycja w całości byłaby sfinansowana przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich z środków zewnętrznych. Gmina Kazimierz Dolny nie poniosłaby żadnych kosztów poza wydzierżawieniem fragmentu kazimierskiego kamieniołomu dla którego Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje takie inwestycje. Szybkie podjecie uchwały jest niezbędne aby inwestor, Stowarzyszenie filmowców Polskich mogło zdążyć ze złożeniem wniosku o dofinansowanie z tzw. Funduszu Norweskiego. Termin ostateczny składania wniosków upływa z dniem 31 grudnia 2011r. Inwestor musi dysponować gruntem na którym zamierza wznieść inwestycję.

Skomentuj


Dodane komentarze (58)

 • pijany znad Grodarza
  Powtórzę za Naturą2000, chociaż obraża / przynajmniej taki ma zamiar/ mnie. W tym mom encie tak si.e zastanawiam. Gdybym podpisywal sie "natura2001" to też napisałby " oj natura bez sensu gadasz...." I jeszcze jedno. Prosze pisać " pijany znad Grodarza". No. Powtarzam SENSOWNY wpis natury2000:"
  " oj pijany bez sensu gadasz... przypominam jeszcze, ze bez PRAWIDLOWO wydanej decyzji srodowiskowej zadne pieniadze z UE nie przyjda na zadna inwestycje, nawet autostrady mimo wszczesniejszych przygotowan i badan mialy na odcinkach wstrzymana budowe i wymuszono przeprojektowania, poszly wielkie pienadze, zatem nie tylko uzyskanie decyzji srodowiskowej jest wazne ale i sposob jej przygotowania, tu centrum polegnie, a baraki przy szkole, az sie prosza o rozbiorke, ani to architektura ani wizytowka miasta. Gdzies na poboczu mozna ulokowac kolegium sztuknietych, dotyczy osob uczacych sie i zalogi, moga sobie przez zaspy chodzic w zimie, "per aspera ad astra", natomiast centrum ma sluzyc mieszkancom i turystom, wiec winno byc w centrum, i tyle."
  I komentarz.
  Ile w tym : cynizmu, wyrachowania, grózb, czarnowidztwa, obrażania. Jednym słowem, WIELKIE SKU....STWO.
  "
 • prokurator
  Moim skromnym zdaniem, centrum miasta trzeba ODCIĄŻYĆ, a nie lokować tu kolejne atrakcje! Już i tak w sezonie trudno się ruszyć. Dlatego ewentualne dodatkowe atrakcje powinny być sytuowane na obrzeżach miasta. A kopalni czy kamieniołomów do ochrony, jest dostatek na Śląsku: do wyboru, do koloru! Niedaleko , w Bełchatowie przenoszą się z wydobyciem w inne miejsce, można na starym wyrobisku zrobić wspaniałe muzeum zgodnej koegzystencji człowieka z naturą(2000).
 • Natura2000
  oj pijany bez sensu gadasz... przypominam jeszcze, ze bez PRAWIDLOWO wydanej decyzji srodowiskowej zadne pieniadze z UE nie przyjda na zadna inwestycje, nawet autostrady mimo wszczesniejszych przygotowan i badan mialy na odcinkach wstrzymana budowe i wymuszono przeprojektowania, poszly wielkie pienadze, zatem nie tylko uzyskanie decyzji srodowiskowej jest wazne ale i sposob jej przygotowania, tu centrum polegnie, a baraki przy szkole, az sie prosza o rozbiorke, ani to architektura ani wizytowka miasta. Gdzies na poboczu mozna ulokowac kolegium sztuknietych, dotyczy osob uczacych sie i zalogi, moga sobie przez zaspy chodzic w zimie, "per aspera ad astra", natomiast centrum ma sluzyc mieszkancom i turystom, wiec winno byc w centrum, i tyle.
 • pijany znad Grodarza
  natura2000 pisze:...". Cala ta sprawa jest troche smieszna, sa naprawde fajne lokalizacje w Kazimierzu na budowe czegos takiego, prosze pamietac spacer w lecie jest przyjemny w zimie sie tam dostac to katorga dla osob starszych, juz widze ten tlumek po wieczornym spektaklu 320 widzow (plus obsluga) przez zaspy w zamieci pod wiatr, hehe,"
  Człowieku natura2000!. Sam z Siebie śmiejesz się. NEGUJESZ NATURĘ.
 • tak sobie myślę
  prokurator vel stan robisz postępy.
  O 12.03. coś tam napisałeś jako prokurator a nie doczekawszy się oklasków 46 minut później spróbowałeś ponownie jako stan.
  O 15.58 znów dałeś czadu, ale tym razem w STANie gotowości był już avatar i tym razem uaktywnił się już po 34 minutach.
  Przegapiłeś trzecie wejście, tak około 20 i nie wiem jak się rozwijasz.
 • pijany znad Grodarza
  "Dnia 26.11.2011 r. (sobota) odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej, zwołana na wniosek radnych: Rafała Suszka, Piotra Guza, Janusza Kowalskiego, Romana Suszka i Mirosława Opoki. Do wniosku radni załączyli projekt uchwały wraz z uzasadnieniem o wydzierżawieniu działki w kamieniołomach o nr 1331/2, która miałaby być przeznaczona pod budowę Europejskiego Centrum Sztuki Audiowizualnej."
  ODBYŁA SIĘ?
 • stan
  ciekawa-publiczną tajemnicą jest że nowym dyrektorem domu kultury zostanie(oczywiście w drodze konkursu)właścicielka sąsiedniego portalu P.Bożena blisko zaprzyjażniona z żoną P.Burmistrza i towarzystwem mięćmierskim.Aktualnie radni na czele z P.Ewą.W.robią nagonkę na obecną dyrektor P.Monikę Dudzińską-wynik wiadomy.
 • prokurator
  Stra kopalnia jako cyt.."spuścizna dla przyszłych pokoleń"... Beczka śmiechu :))))
  Ekoterroryści na Madagaskar!!!
  A szefową Domu Kultury ma zostać pewna pani z wydatnym biustem ( tak ćwierkają rynkowe wróble).
 • Naura2000
  Nie zadam kasy za uchylanie protestu, mam z czego zyc jak najbardziej i nie o to chodzi co oczywiscie malym rozumkom na mysli, natomiast bardziej kocham ten kraj i to co winno zostac w spusciznie dla przyszlych pokolen od ambicyjek i pragnien co niektorych rodakow, jest kilka pomyslow na zaadoptowanie kamieniolomow, pragne przypomniec ze istnieje stowrzyszenie, w ktorym sa ludzie kompetentni zajmujace sie ochrona tego unikatu i oni swoja droga tez kroki podejma. Cala ta sprawa jest troche smieszna, sa naprawde fajne lokalizacje w Kazimierzu na budowe czegos takiego, prosze pamietac spacer w lecie jest przyjemny w zimie sie tam dostac to katorga dla osob starszych, juz widze ten tlumek po wieczornym spektaklu 320 widzow (plus obsluga) przez zaspy w zamieci pod wiatr, hehe, dlaczego nie zbudowac w centrum, tam gdzie te okropne baraki niby szkolne zdewastowane, a coz to za problem zaprojektowac budynek w konwencji kazimierskiej, a nie beton-szklo ohydne jakie okazal prezenter centrum audio, a jakie spotkamy w kazdym miejscu na swiecie, chyba latwiej wlasnie w takim miejscu publicznosc na wydarzenia gromadzic, szczegolnie wieczorowa pora, nieprawdaz? to ze jakis przyjezny ma wizje i szuka na nia pieniedzy nie oznacza powszechnego entuzjazmu. Sa jeszcze 2 dzialki z wikarowka, jest jeszcze plac szykowany na "fort Szczypy" i zostawmy kamienilomy w spokoju. Lepiej niech na wiosne UM zorganizuje prace dorazne dla bezrobotnych, jest czas na organizacje i sensowny plan pod nadzorem fachowym, i sa pieniadze do wziecia, pare osob bezrobotnych przez 26 tygodni bedzie mialo prace, nieprawdaz? Nie tylko kamieniolomy ale i wawozy zasmiecone trzeba uporzadkowac, jak "siodlo" i teren za nim. jest co robic, nie koniecznie trzeba zaczynac od toru F1, najpierw sie zaczyna od sieci torow kartingowych wg logiki (to przeniosnia). A idea centrum z jedna duza sala jest w kaziku bez sensu, kiedy dzialalo kino trudno bylo zebrac minimalna widownie, takie miejsce dzialac ma 365 dni ew roku, a nie kika dni w sezonie w czasie festiwalu.
 • antyterrorysta
  Re: Natura2000 moze warto się najpierw zapoznać z wyrokami skazującymi ecoterrorystów ze niezgodnie z prawem działanie i próby wymuszenie haraczy. Niekturzy będą płacić za szkody wyrządzone firmom do końca życia.
  W Polsce działają również takie instytucje jak CBŚ i CBA i ostatnio na tym tle mają całkiem spore sukcesy. Dobrze przynajmniej, że na tym etapie się ujawniłeś.
 • ciekawa
  stan - gdzie Ty ucho przyłożyłeś , że rozsiewasz infomacę o nowej osobie na stanowisku dyrektorskim - wiesz kto to będzie i wiesz już ,że będzie działała "na szkodę miasta i jego rozwoju" - a może Ty jaki jasnowidz?
  Pisz więc co wiesz !
 • pijany znad Grodarza
  natura2000 w intonacji sformułowań brzmi jakoby przemówił Prorok :"zatem powiadam wam zapomnijcie o audio-centrum w kamieniolomach -"
  Choroba. Może by tak Kosciół zbudować?
 • stan
  wypowiedż terrorysty z natury 2000 to efekt współdziałania pana Burmistrza z towarzystwem mięćmierskim,Panią radną Ewą Wolną i innymi spoleglowymi radnymi jak też przyszłą P.Dyrektor ośrodka kultury,działającymi na szkodę miasta i jego rozwoju.
 • prokurator
  Takich ekoterrorystów należy ścigać z urzędu!
 • mały krasnoludek obserwator
  A jaka wczoraj zapadła decyzja? Kto i kiedy poinformuje ?
 • natura2000
  zgodnie z dyrektywa KE, kamieniolomy jako tereny chronione wymagaja decyzji srodowiskowej pod kazda inwestycje, brak takiej decyzji lub jej wada powoduje zatrzymanie inwestycji i nakaz powrotu do stanu pierwotnego bardzo skutecznie czyniony, brak przywrocenia skutkuje min pozwem nie tylko wladz samorzadowych ale i rzadu, zatem powiadam wam zapomnijcie o audio-centrum w kamieniolomach - zablokuje kazda taka inwestycje nie prywtnie a przez stowarzyszenie, ktore onegdaj wspolorganizowalem i naleze. w chwili obecnej kamienilomy jako zanidbane rzeczowo i dokumnentacyjnie wymagaja szczegolowych badan do wydania decyzji srodowiskowej, najszybciej cykl zamknie sie w 15 miesiacach przy koszcie ca 1 milion, co nie znaczy iz w decyzji zapadnie zgoda na jakis wiekszy budynek; znajdzie inna lokalizacje i zrobcie sobie audio-centrum z sala na 320 osob, ktora codzien wypelniac bedziecie lapankami chyba. Miasto ma 3 lepsze dzialki i lokalizacje, dziekuje.
 • Mona Lisa
  Do stan - odnoszę inne wrażenie.
 • stan
  Mona Lisa-ja wprost do ciebie i sklerotyka lubię i nie lekceważę ludzi, oceniam ich na podstawie działań ,a nie przynależności.
 • Mona Lisa
  stan - myślę , że sklerotyk wie więcej niż Ty i do tego była " Błogosławiona..."
  A owieczki to kto - mieszkańcy ? bo ja jestem mieszkańcem , ale nie czuję się owieczką.
  Mam zasadę , nawt kiedy nie zgadzam się z kimś ,lub kogoś nie lubię to żółć nie zalewa mi rozumu. Nienawiść odbiera zdrowy rozsądek.
  Mam nadzieję że poczytam o konkretnych argumentach za i przeciw - bo ja w przeciwieństwie do Ciebie nie uważam, że na wszystkim się znam i wszystko wiem .Szkoda mi tylko czasu na czytanie "plew".
 • stan
  Mona Lisa-nie martw się o naszą mieszkańców tego grodu nieświadomość,widać ,że dla ciebie los mieszkańców ma drugorzędne znaczenie,liczy się tylko P.Burmistrz zatroskany o swoje owieczki.

Mapa

Informacje o mieście

Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym


Zobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Poniżej znajdziesz listę obiektów gotowych udostępnić miejsca noclegowe dla osób z Ukrainy, szukających schronienia w naszym kraju. Skontaktuj się z właścicielem obiektu i uzgodnij szczegóły....
Znamy sposób na udane Wakacje 2024! Odpowiedź znajdziesz w naszych ofertach noclegowych na Lato, Wakacje 2024. Nie zwlekaj atrakcyjne noclegi czekają...
Pokaż stopkę