Regulamin klientów

Data aktualizacji 09.12.2012

 REGULAMIN KORZYSTANIA
Z PORTALU
WWW.KAZIMIERZDOLNY.PLZWAŻYWSZY, IŻ:


(A) Dokonanie rejestracji w systemie umieszczania informacji handlowych, działającym w ramach serwisu internetowego www.KazimierzDolny.pl ("Serwis"), równoznaczne jest z akceptacją poniższego regulaminu ("Regulamin"), który określa zasady korzystania z Serwisu, o czym każdy użytkownik zostaje poinformowany przed definitywnym potwierdzeniem rejestracji w Serwisie, w zależności od sposobu rejestracji:
a. za pomocą odpowiedniego pola check box w formularzu rejestracyjnym. 
b. za pomocą wiadomości email z załączonym regulaminem w wersji elektronicznej
c. podpisując regulamin dostarczony w wersji papierowej

(B) Wszelkie zawarte w Serwisie rozwiązania służące do umieszczania informacji handlowych i korzystania z nich, objęte są ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej;

(C) NOCOWANIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Lublinie, przy ul. J. Ligonia 1, kod 20-805, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000343165, będąca podmiotem uprawnionym do własności intelektualnej zawartej w Serwisie ("Licencjodawca"), dokonał rozpowszechnienia Serwisu w komputerowej sieć adresowej Internet poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym ("Licencja"), z tym wszakże zastrzeżeniem, iż użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie pod warunkiem, że zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz będzie ich przestrzegać;

ZOBOWIĄZUJE SIĘ WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW DO PRZESTRZEGANIA NASTĘPUJĄCYCH POSTANOWIEŃ:


REGULAMIN
§ 1
[Zakres podmiotowy Regulaminu]

1. Niniejszy Regulamin wiąże każdą osobę korzystającą z Serwisu poprzez rejestrację w nim ("Licencjobiorca"), bez względu na to, czy dokonała rejestracji w Serwisie samodzielnie czy za pomocą osób trzecich, pod prawdziwym nazwiskiem/nazwą/firmą czy też pod pseudonimem, oraz bez względu na to czy korzysta z Serwisu w domenie KazimierzDolny.pl ("Domena") czy też którejś z domen korzystających z treści publikowanych w Domenie (w tym w szczególności: KazimierzDolny.pl. KazimierzDolny.net, KazimierzDolny.org, KazimierzDolny.biz, Kazimierz-Dolny.com.pl).

2. Licencjobiorcami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

§ 2
[Zakres przedmiotowy Regulaminu]

1. Na podstawie Licencji, Licencjodawca umożliwia Licencjobiorcy, za pomocą panelu administracyjnego dostępnego pod adresem: http://www.kazimierzdolny.pl/logowanie/ umieszczenie w Serwisie informacji handlowej obejmującej:

(1) opis główny reklamowanego obiektu,
(2) opis dodatkowy w postaci terminowych ofert specjalnych (np. oferty na Sylwestra, Święta, etc),
(3) do 100 zdjęć obrazujących reklamowany obiekt,
(4) dane teleadresowe obiektu,
(5) oznaczenia lokalizacji obiektu na mapie miasta

(łącznie: "Dane").

Szczegółowe parametry Danych określono w § 3 poniżej.

2. Na podstawie Licencji, Licencjobiorca ma możliwość zamówienia u Licencjodawcy raz w roku kalendarzowym sesji fotograficznej obrazującej reklamowany obiekt ("Sesja Fotograficzna").

Szczegółowe parametry Sesji Fotograficznej określono w § 4 poniżej.

3. Na podstawie Licencji, Licencjobiorca otrzymuje do ograniczonego niniejszym Regulaminem używania subdomenę internetową w ramach Domeny, utworzoną według schematu nazwa_obiektu.kazimierzdolny.pl, gdzie „nazwa_obiektu” to dowolny tekst zgodny ze znakami dostępnymi w domenach internetowych ("Subdomena"). 

Szczegółowe parametry Subdomeny określono w § 5 poniżej.

§ 3
[Dane]

1. Umieszczenie Danych w Serwisie jest możliwe za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 515-515-839 oraz za pomocą formularza internetowego dostępnego pod adresem: http://www.kazimierzdolny.pl/lokalizacje/rejestracja/

2. Licencjobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Danych opublikowanych w Serwisie przez niego, albo osobę posługującą się jego Loginem. Licencjobiorca zobowiązuje się nie umieszczać w Serwisie Danych naruszających obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej).

3. W przypadku zgłoszonego przez osobę trzecią roszczenia dotyczącego Danych, Licencjobiorca zwolni Licencjodawcę i jego podwykonawców z odpowiedzialności wynikającej z takiego roszczenia oraz zapewni zwrot wszelkich kosztów i wydatków (wliczając w to wynagrodzenia za usługi prawne i zwrot kosztów związanych ze świadczeniem tych usług) z tego tytułu.

4. Szczegółowe parametry Danych (m.in. długość opisów, rozmiary plików ze zdjęciami i in.) mogą być uregulowane przez Licencjodawcę w Specyfikacji Technicznej bądź w ustalane przez Licencjodawcę indywidualnie, w drodze jednostronnych, wiążących dla Licencjobiorcy, rozstrzygnięć.

5. Licencjobiorca zobowiązuje się nie umieszczać w ramach Danych skryptów, kodów html niezwiązanych z formatowaniem tekstu, elementów graficznych, które ingerują w szablon strony i zmieniają jej standardowy układ. 

6. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznej decyzji o treści Danych umieszczonych w Serwisie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub w części Danych zawartych w Serwisie oraz do okresowego lub całkowitego wycofania Danych, ich części lub całego zasobu informacyjnego Serwisu z sieci Internet, bez wcześniejszego powiadomienia Licencjobiorcy. Jeśli działania takie nie są uzasadnione niezgodnością z Regulaminem i nie zachodzą przesłanki ograniczające bądź wyłączające odpowiedzialność Licencjodawcy, to wskutek takich działań następuje proporcjonalnie zmniejszenie wynagrodzenia Licencjodawcy.

§ 4
[Sesja Fotograficzna]

1. Usługę w postaci Sesji Fotograficznej należy zamawiać telefonicznie pod numerem telefonu: 515-515-839 z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem. Sesja Fotograficzna obejmuje jeden przyjazd fotografa i wykonanie serii zdjęć, z których do Serwisu zostanie wybranych maksymalnie 15 sztuk.

2. W przypadku nieskorzystania z Sesji Fotograficznej w danym roku kalendarzowym, Licencjobiorcy nie przysługuje prawo do zniżki w opłacie abonamentowej.

3. Wykonane w ramach Sesji Fotograficznej zdjęcia są własnością Licencjodawcy, który wyraża zgodę na ich publikację w ramach oferty Licencjobiorcy tylko w Serwisie oraz pozostałych serwisach internetowych, którymi zarządza Licencjodawca.

4. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do umieszczenia informacji o pochodzeniu fotografii (znaku wodnego) na zdjęciach wykonanych w ramach Sesji Fotograficznej.

5. Zdjęcia z Sesji Fotograficznej są publikowane w rozdzielczości dostosowanej do standardu Serwisu. Użytkownik może zamówić zdjęcia w wysokiej rozdzielczości np. do celów publikacji w prasie, folderach reklamowych według stawek zawartych w Cenniku. 

6. Użytkownik może zamówić dowolną ilość dodatkowych Sesji Fotograficznych w danym roku kalendarzowym według stawek zawartych w Cenniku.

§ 5
[Subdomena]

1. Subdomena zostaje udostępniona Licencjobiorcy na okres, w którym Licencjobiorca posiada opłaconą opłatę licencyjną ("Abonament"). W przypadku nieopłacenia Abonamentu Licencjodawca może przydzielić Subdomenę innemu Licencjobiorcy.

2. Właścicielem Subdomeny jest Licencjodawca i udostępnia ją tylko na potrzeby oferty Licencjobiorcy w Serwisie. Nie jest możliwe przekierowanie Subdomeny na inne serwisy nie obsługiwane przez Licencjodawcę.

3. Jako właściciel Subdomeny Licencjodawca nie ogranicza sobie w żaden sposób możliwości publikacji w Subdomenie wszelakich form reklamowych niezwiązanych z Licencjobiorcą, w tym banerów reklamowych, linków tekstowych, artykułów sponsorowanych i innych form reklamowych standardowo przyjętych w Internecie.

§ 6
[Procedura Rejestracji i konto użytkownika]

1. Aby uzyskać własne konto w Serwisie ("Konto") należy przejść procedurę rejestracyjną. Procedura rejestracyjna polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego ("Formularz").

2. Formularz nie powinien zawierać danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dlatego też, jeśli Dane w Formularzu pozwalają na identyfikację konkretnej osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, osoba ta powinna wyraźnie poinformować Licencjodawcę o tym fakcie. 

3. W procesie rejestracji należy podawać prawdziwe i kompletne Dane. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek Danych Licencjobiorca powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego Formularza dostępnego na stosownej stronie Serwisu.

4. W procesie rejestracji należy postępować zgodnie z wytycznymi Formularza.

5. Po wysłaniu Formularza system dokonuje sprawdzenia, czy zaproponowany identyfikator Licencjobiorcy ("Login") nie jest zajęty przez innego Licencjobiorcę. Jeśli Login jest dostępny, Licencjobiorca może rozpocząć korzystanie z usług. Jeśli Login nie jest dostępny, Licencjobiorca może zaproponować inny Login. Procedura może być powtarzana tak długo, aż nie zostanie ustalony dostępny Login.

6. W procesie rejestracji Licencjobiorca ustanawia swoje hasło ("Hasło").

7. Podczas rejestracji Użytkownik podaje swój kontaktowy adres e-mail, z którego Licencjodawca będzie korzystał w sposób określony w § 10.

8. Licencjobiorca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających bezpieczne korzystanie z konta, w tym do nieujawniania innym osobom Loginu i haseł dostępu oraz wyboru odpowiednich, trudnych do złamania haseł. 

9. Wszelkie działania podejmowane przy użyciu Loginu z prawidłowo przyporządkowanym do niego Hasłem uważa się za działania Licencjobiorcy.

10. Licencjobiorcy nie wolno korzystać z Kont innych Licencjobiorców oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Licencjobiorcę do działania w jego imieniu. 

11. Konta są niezbywalne.

§ 7
[Szczegółowe obowiązki Licencjobiorcy]

1. Licencjobiorca ma obowiązek przestrzegania Regulaminu przy zachowaniu najwyższego stopnia staranności.

2. Zabrania się podejmowania przez Licencjobiorcę działań faktycznie lub potencjalnie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Serwisu. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Licencjodawcy, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek Serwisu lub dobre imię Licencjodawcy.

§ 8
[Opłaty]

1. Z tytułu udzielonej Licencji Licencjobiorca uiści na rzecz Licencjodawcy Abonament. Wysokość Abonamentu ustala się w formie ryczałtu według stawek wskazanych w Cenniku, udostępnionym Licencjobiorcy przy okazji rejestracji w Serwisie.

2. Kwota Abonamentowa jest niepodzielna, co oznacza, że nie można wnieść opłaty za okres krótszy niż wynikająca z Cennika długość okresu abonamentu na zamówioną usługę, zaś rezygnacja z usług świadczonych przez Licencjodawcę przed upływem czasu Licencji nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty Abonamentu. 

3. Jeżeli, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie podatku VAT, usługa Licencjodawcy podlega opodatkowaniu tym podatkiem, wartość usługi powiększona jest o podatek VAT według właściwej stawki. 

4. Zapłata wynagrodzenia następuje w terminie wskazanym na otrzymanej przez Zleceniodawcę fakturze pro forma. Płatność nie będzie uznana, jeśli kwota przelewu nie zgadza się z kwotą podaną fakturze pro forma albo tytuł przelewu, w tym dane adresowe i oznaczenie numeru faktury pro forma, uniemożliwiają zidentyfikowanie osoby wpłacającej. 

5. Publikacja oferty w Serwisie następuje po odnotowaniu wpłaty za wybrany rodzaj usługi i okres rozliczeniowy. 

6. W przypadku braku wpłaty za kolejny okres rozliczeniowy, o ile Licencjobiorca nie wypowiedział umowy w drodze pisemnej, Licencjodawca może wedle swojego uznania zakończyć Licencję, zawiesić jej obowiązywanie albo kontynuować jej obowiązywanie, obciążając Licencjobiorcę za dalszą publikację oferty według stawek wynikających z Cennika. 

§ 9
[Ograniczenia odpowiedzialności Licencjodawcy]

1. Licencjodawca ponosi względem Licencjobiorcy odpowiedzialność za czyny dokonane z winy umyślnej, do wysokości pobranego od Licencjobiorcy wynagrodzenia z tytułu Licencji. W przypadku, jeśli wynagrodzenia nie pobrano, odpowiedzialność Licencjodawcy ograniczona jest do kwoty 100 złotych.

2. LICENCJODAWCA UDOSTĘPNIA PRZEDMIOT LICENCJI W STANIE, W JAKIM JEST ("JAK WIDAĆ") BEZ JAKIEJKOLWIEK DODATKOWEJ GWARANCJI, ANI WYRAŹNEJ, ANI DOMNIEMANEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI BEZ DOMNIEMANYCH GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. CAŁOŚĆ RYZYKA W ZAKRESIE JAKOŚCI I SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA OFERTY PONOSI LICENCJOBIORCA.

3. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za zachowania użytkowników w ramach Serwisu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych przez nich z Licencjobiorcą w wyniku użycia przez nich Danych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Licencjodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność ofert, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Licencjobiorców, zdolność Licencjobiorców do realizacji ofert oraz wypłacalność użytkowników Serwisu odpowiadających na oferty. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez użytkowników umowy z Licencjobiorcą.

4. W żadnym wypadku Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Licencjobiorcę korzyści.

5. Odpowiedzialność Licencjodawcy wyłączona zostaje w przypadku działania Siły Wyższej rozumianej jako okoliczności znajdujące się poza praktyczną kontrolą Licencjodawcy, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie: błąd oprogramowania komputerowego, uszkodzenie sprzętu komputerowego, działanie albo zaniechanie podwykonawców Licencjodawcy, pożar lub inny nieszczęśliwy wypadek, strajk, spór pracowniczy, wojna, atak terrorystyczny, wejście w życie aktów prawa powszechnie obowiązującego lub wydanie jakiegokolwiek orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej.

§ 10
[Skutki naruszenia Regulaminu]

1. W przypadku stwierdzenia przez Licencjodawcę naruszenia Regulaminu dokonanego przez Licencjobiorcę, Licencjodawca może bezzwłocznie pozbawić Licencjobiorcę wszystkich albo niektórych uprawnień wynikających z Licencji. W takich okolicznościach, Licencjobiorcy nie przysługuje zwrot żadnej z opłat poniesionych na rzecz Licencjodawcy.

2. Za naruszenie postanowień Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

3. Licencjobiorca może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Licencjodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Licencjodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Licencjodawca może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

§ 11
[Korespondencja elektroniczna]

1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie zawartych w nim danych w celach marketingowych.

2. Licencjobiorcy wyrażają zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczących spraw administracyjnych, informacji promocyjnych Serwisu oraz reklam w okresie trwania Licencji oraz po jej zakończeniu, chyba że w formie pisemnej nakażą Licencjodawcy usunięcie swoich danych z jego bazy.

3. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być nie pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego. Jakakolwiek odpowiedzialność Licencjodawcy z tego tytułu zostaje wyłączona.

§ 12
[Klauzula salwatoryjna]

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu. 

 

§ 13

Licencjodawca zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu. W przypadku skorzystania z tego prawa, Licencjobiorca zostanie o wyżej wskazanym fakcie poinformowany zawiadomieniem.

§ 14
[Zmiany i czas obowiązywania Regulaminu]

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27.09.2010

2. Regulamin i Cennik może być w każdym czasie jednostronnie zmieniany przez Licencjodawcę. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie internetowej Serwisu. Jednakże, wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Licencjobiorcę od zmian Cennika, co oznacza iż zmiany Cennika nie dotyczą Licencjobiorcy do końca trwania opłaconego okresu abonamentowego.

§ 14
[Wybór prawa i sądu]

1. Regulamin i świadczone na jego podstawie usługi podlegają prawu polskiemu. 

2. Wszelkie spory wynikające lub związane z Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.

 

 

REGULAMIN PUNKTÓW POZYCJONUJĄCYCH

 

 


Informacje ogólne

 1. Stałe punkty pozycjonujące - jest to jednostka przyznawana za staż w serwisie według. przelicznika 1 miesiąc stażu = 1 stały punkt pozycjonujący. Naliczenie punktów odbywa się na koniec okresu rozliczeniowego.
 2. Punkty pozycjonujące zmienne - jest to jednostka przyznawana za przedłużenie abonamentu lub zakup innych usług w serwisie www.kazimierzdolny.pl 
 3. Punkty zmienne są naliczane według aktualnego przelicznika:
  • Za przedłużenie abonamentu, 1PLN netto opłaty abonamentowej = 1 punkt
  • Za wykupienie prezentacji bannera reklamowego, 1 PLN netto opłaty za prezentację bannera reklamowego = 0,1 punktu
    
 4. Sumaryczna ilość punktów pozycjonujących wpływa na kolejność prezentowania ofert w serwisie www.kazimierzdolny.pl. Oferty są sortowane malejąco, według ilości punktów. (oferty z największą ilością punktów są najwyżej na liście) 
 5. W przypadku kiedy konkurencyjne oferty posiadają taką samą ilość punktów, decyduje data rozpoczęcia publikacji ostatniego abonamentu. Oferta z abonamentem starszym ma większy priorytet. 


Automatyczne redukowanie punktów

 1. W ciągu dnia odejmowanych jest 5 punktów zmiennych. Jest to koszt pozycjonowania Państwa oferty. 
 2. Odejmowanie punktów jest procesem automatycznym, niewidocznym dla użytkownika. 
 3. Punkty są redukowana dla każdej ofert w serwisie, w tym samym czasie. 
 4. Odejmowane są tylko punkty zmienne - czyli dokupione lub przyznane za opłacenie usług w serwisie www.kazimierzdolny.pl 

Zamawianie dodatkowych punktów

 1. Punkt pozycjonujący zmienny można zakupić dodatkowo wg aktualnego cennika. Koszt zakupu jednego punktu to 1 PLN netto (1,23 PLN brutto). Punkt zostanie naliczony od kwoty netto. 
 2. Zakup punktów pozycjonujących możliwy jest poprzez panel administracyjny (http://www.kazimierzdolny.pl/lokalizacje/punkty/   Taka płatność jest bez opóźnień przeliczana na punkty. 
  lub przelewem na konto
 3. NOCOWANIE.PL Sp. z o.o.
  ul. J. Ligonia 1
  20-805 Lublin
  BRE BANK:  14 1140 1094 0000 2555 0000 1008

  w tytule wpłaty należy koniecznie podać identyfikator oferty oraz dopisać "punkty pozycjonujące". Należy się liczyć z opóźnieniem wynikającym z czasu realizacji przelewów.

 4. Faktury VAT za płatności on-line wystawiane są automatycznie i są dostępne do pobrania w panelu administracyjnym. Faktury za przelewy tradycyjne wystawiane są w ciągu 2 dni roboczych. Wszystkie faktury wysyłane są pocztą tradycyjną.
 5. Nie ma możliwości dokupienia punktów pozycjonujących stałych 

Rezygnacja z usług

 1. Punkty przyznane oraz zakupione, w czasie posiadania oferty w serwisie www.kazimierzdolny.pl , nie podlegają zwrotowi w jakiejkolwiek postaci, w przypadku rezygnacji z publikacji oferty. 
 2. Punkty nie mogą być wymienione na inne usługi w serwisie www.kazimierzdolny.pl
 3. Punkty nie są odejmowane, w sytuacji kiedy publikacja oferty jest wyłączona. (np. za brak wpłaty za przedłużenie abonamentu. W przypadku ponownej publikacji oferty, punkty nadal są aktywne.
Pokaż stopkę