Regulamin konkursu Wygraj książkę Moniki A. Oleksy Spacer nad rzeką

„Promenadą spacerowali nieliczni turyści, dając mi przestrzeń dla myśli, które i mnie obsiadły. Miałam nadzieję, że idąc przed siebie i skupiając się na tym co się dzieje tu i teraz zgubię je po drodze albo przynajmniej wrócę do domu z mniejszym bagażem niż ten, z którym wyruszyłam. Towarzyszka mojej podróży stała się Wisła” – pisze w swojej książce „Spacer nad rzeką” Monika A. Oleksa

Czym dla Państwa jest spacer nad Wisłą w Kazimierzu?

Autor najciekawszej wypowiedzi otrzyma w nagrodę książkę Moniki Oleksy „Spacer nad rzeką” ufundowaną przez wydawnictwo Filia – wydawcę książki „Spacer nad rzeką”.

REGULAMIN KONKURSU Wygraj książkę Moniki A. Oleksy „Spacer nad rzeką”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu „Wygraj książkę Moniki Oleksy „Spacer nad rzeką”. (dalej jako: „Konkurs”) w serwisie KazimierzDolny.pl. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

2. Organizatorem Konkursu jest NOCOWANIE.PL Extramedia Sp.z o.o. Sp.k., z siedzibą w Lublinie (20-805), ul. Ligonia 1, KRS 0000356098, REGON 060618064, NIP 7123207015, zwany dalej „Organizatorem”.

3. Organizator potwierdza, że jest niezależnym administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101,poz. 926 tj.z późn. zm) w celu i zakresie wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu. W szczególności Organizator przetwarza dane w celu organizacji, przeprowadzenia oraz wyłonienia laureatów Konkursu, przekazania nagród wyłonionym Zwycięzcom Konkursu oraz rozpatrzenia reklamacji na zasadach określonych Regulaminem.

4. Konkurs rozpoczyna się 20 lipca 17 r. i kończy 25 lipca 17 r.  o godzinie 12:00:00, (dalej również: „Okres Trwania Konkursu”).

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany takie nie spowodują ograniczenia lub niekorzystnej zmiany praw nabytych w Konkursie przez Uczestników, o czym bezzwłocznie poinformuje Uczestników, umieszczając nową wersję Regulaminu na stronie internetowej www.kazimierzdolny.pl. Ewentualne zmiany Regulaminu będą obowiązywały od momentu ich ogłoszenia.

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).

7. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa składająca się z osób wskazanych przez Organizatora.

8. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja Konkursowa, która posiada decydujący głos w tych sprawach.

9. Organizator informuje, że Konkurs nie jest przeprowadzany, sponsorowany ani popierany przez właściciela portalu Facebook.com, ani też nie ma związku z serwisem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym na rzecz Facebook Inc., a jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z ustaleniami między Organizatorem a właścicielem Portalu. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.

10. Fundatorem nagrody – książki Moniki A. Oleksy „Spacer nad rzeką” jest Wydawnictwo Filia – wydawca ww. książki.

§ 2 Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w dniu rozpoczęcia Konkursu są osobami posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.

3. Osoba, która przystąpiła do Konkursu, jest związana warunkami niniejszego Regulaminu (dalej również: „Warunki uczestnictwa”).

4. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

5. Osoba, która przystępuje do Konkursu:
a) tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych przez Organizatora Konkursu w związku z udziałem w Konkursie na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie;
b) oświadcza, iż została poinformowana o przysługujących jej prawach, które wynikają z postanowień ustawy o ochronie danych osobowych tj.: o prawie do dostępu do treści swoich danych oraz prawie do ich poprawiania, jak również o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;
c) przyjmuje do wiadomości, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymania Nagrody.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani współpracownicy Organizatora oraz inne osoby lub podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu. Zakaz dotyczy również członków rodzin w/w osób.

§ 3 Zasady Konkursu

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zredagowanie krótkiej, ciekawej wypowiedzi na zadanie konkursowe:

Zadanie konkursowe: Czym dla Państwa jest spacer nad Wisłą w Kazimierzu?
W tytule maila należy umieścić adnotację „Konkurs”.

2. Uczestnik może wygrać maksymalnie jedną nagrodę w trakcie trwania konkursu.

3. W sprawach spornych lub nieuregulowanych Regulaminem ostateczną decyzję podejmie Komisja Konkursowa.

4. Konkurs jest opublikowany i prowadzony na stronie www.kazimierzdolny.pl

§ 4 Tryb wyłonienia zwycięzców
1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie warunków opisanych w § 2 oraz § 3 Regulaminu.

2. W Konkursie zostanie wyłoniony 1 zwycięzca.

3. Komisja konkursowa wyłoni 1 osobę, która zredagowała najciekawszą wypowiedź na zadany temat. 

4. Ocenie podlegać wypowiedzi wysłane na adres redakcja@kazimierzdolny.pl z adnotacją „Konkurs” w terminie od 20 lipca 17 r. do 25 lipca 17 r.  do godziny 12:00:00.

5. Po zakończeniu Konkursu 26 lipca o godzinie 12.00 - Komisja Konkursowa ogłosi 1 Zwycięzcę.

6. Na podstawie kryteriów, o których mowa w § 3 Regulaminu, Komisja Konkursowa przyzna Zwycięzcy Nagrodę.

§ 5 Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest książka Moniki A. Oleksy „Spacer nad rzeką” ufundowana przez Wydawnictwo Filia - wydawcę książki.

2. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w osobnym artykule 26 lipca 17 r. o godzinie 12.00.

3. Nagroda nie podlega zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową. Nagroda może zostać dostarczona jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Zwycięzca może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia o wygranej.

5. Nagroda w Konkursie będzie wysłana pocztą na adres Zwycięzcy.

§ 6 Reklamacje

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie można przesyłać w formie pisemnej na adres Organizatora: Nocowanie.pl, ul. J. Ligonia 1, 20-805 Lublin, lub pocztą elektroniczną na adres redakcja@kazimierzdolny.pl  w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, adres do korespondencji, jak również opis podstaw reklamacji (oraz podpis wnoszącego reklamację – w przypadku reklamacji składanej pisemnie).

3. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Organizatora.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji.

6. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach prowadzonego przez Organizatora postępowania reklamacyjnego, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika Konkursu do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem Uczestnika, Uczestnik może wystąpić z powództwem do Sądu powszechnego.

§ 7 Postanowienia końcowe


1. Regulamin jest jedynym wydanym przez Organizatora dokumentem określającym zasady Konkursu pod nazwą Wygraj książkę Moniki A. Oleksy „Spacer nad rzeką”. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

2. Zarówno Uczestnicy, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

3. Uczestnicy Konkursu mogą kontaktować się z Organizatorem drogą elektroniczną na adres redakcja@kazimierzdolny.pl.

Skomentuj



Zobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Poniżej znajdziesz listę obiektów gotowych udostępnić miejsca noclegowe dla osób z Ukrainy, szukających schronienia w naszym kraju. Skontaktuj się z właścicielem obiektu i uzgodnij szczegóły....
Poszukujesz noclegu na Boże Ciało 2024? Dobrze trafiłeś! Zobacz oferty noclegowe, dzięki którym bez trudu zaplanujesz swój wymarzony wyjazd na Boże Ciało 2024.
Pokaż stopkę