Regulamin Konkursu Noworocznego

REGULAMIN KONKURSU KAZIMIERZDOLNY.PL


I. Informacje wstępne


1. Niniejszy dokument zwany dalej „Regulaminem” określa zasady konkursu dla serwisu Kazimierzdolny.pl zwanego w dalszej części Regulaminu „Konkursem”.
2. Konkurs organizowany jest przez NOCOWANIE.PL EXTRAMEDIA Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą przy ul. Sielankowej 12/8 w Lublinie, NIP: 7123263999, KRS: 0000396847, zwaną dalej „Organizatorem” lub „Spółką”.
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 12.01.2012i trwa do 1.02.2012 roku.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany takie nie spowodują ograniczenia lub niekorzystnej zmiany praw nabytych w Konkursie przez Uczestników, o czym bezzwłocznie poinformuje Uczestników, umieszczając nową wersję Regulaminu na stronie internetowej www.kazimierzdolny.pl oraz na oficjalnym portalu Spółki w serwisie www.facebook.com. Ewentualne zmiany Regulaminu będą obowiązywały od momentu ich ogłoszenia.
5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009, nr 201, poz. 1540)


II. Udział w konkursie

6. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora oraz inne osoby lub podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu. Zakaz dotyczy również członków rodzin w/w osób.
8. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik w terminie określonym w punkcie 3 powinien przystąpić do Konkursu oraz spełnić pozostałe warunki określone w niniejszym Regulaminie. Przystąpienie do Konkursu może nastąpić za pośrednictwem:
a. strony internetowej Konkursu pod adresem: www.kazimierzdolny.pl;
b. oficjalnego profilu Spółki na portalu społecznościowym www.facebook.com
9. Konkurs przeprowadzany jest na portalu: www.kazimierzdolny.pl oraz w ramach serwisu Facebook – za pośrednictwem profilu Spółki pod adresem: www.facebook.com/kazimierzdolnypl
10. Zadanie konkursowe polega na opisaniu noworocznych postanowień i przesłaniu ich na adres info@kazimierzdolny.pl wraz z imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu.


III. Nagrody oraz wyłanianie zwycięzców konkursu

11. Nagrodami w konkursie są kalendarze (7sztuk) serwisu Kazimierzdolny.pl.
12. Nagrody wymienione w pkt. 11 zostaną przyznane siedmiu osobom, których odpowiedzi zostaną ocenione przez powołaną przez Organizatora komisję składającą się z trzech osób (dalej: „Komisja”) jako najciekawsze i najbardziej oryginalne spośród ogółu nadesłanych w ramach Konkursu.
13. Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany o wygranej drogą e-mailową.
14. Nagrody nie mogą być wymieniane na ich równowartość w gotówce.

IV. Postanowienia dodatkowe


15. Udział Uczestnika w Konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu oraz oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w Regulaminie.
16. Uczestnicząc w konkursie, Uczestnik rozumiany jako osoba udostępniająca Organizatorowi swój e-mail, zgadza się na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).
17. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród powstałe lub istniejące z winy producenta, dostawcy lub osób trzecich. Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności również za inne okoliczności mające wpływ na przyznanie lub nieprzyznanie nagrody spowodowane działaniem czynników, na które nie ma wpływu.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem lub zaniechaniem osób trzecich w szczególności operatorów sieci komórkowych i telefonicznych, firm kurierskich, operatorów serwisów internetowych oraz za działania lub zaniechania Uczestników Konkursu.
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
20. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

SkomentujZobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Przyszłości nie przepowiadamy, ale możemy pomóc Ci zorganizować niezapomniany wyjazd Andrzejkowy. Sprawdź naszą ofertę noclegową przygotowaną specjalnie na Andrzejki 2021.
Zaplanuj razem z nami świąteczny wyjazd do dowolnego miejsca w Polsce. Poznaj oferty specjalne noclegów na Wigilię i Boże Narodzenie 2021.
Pokaż stopkę