Regulamin do konkursu:

REGULAMIN KONKURSU "Do wygrania bilety na koncert zespołu Berberys!" 17 sierpnia 19 r. o godz. 20:00
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu "Do wygrania bilety na koncert zespołu Berberys!" 17 sierpnia 19 r. o godz. 20:00

(dalej jako: „Konkurs”) w serwisie KazimierzDolny.pl. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
2. Organizatorem Konkursu jest NOCOWANIE.PL Extramedia Sp.z o.o. Sp.k., z siedzibą w Lublinie (20-805), ul. Ligonia 1, KRS 0000356098, REGON 060618064, NIP 7123207015, zwany dalej „Organizatorem”.
3. Organizator potwierdza, że jest niezależnym administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101,poz. 926 tj.z późn. zm) w celu i zakresie wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu. W szczególności Organizator przetwarza dane w celu organizacji, przeprowadzenia oraz wyłonienia laureatów Konkursu, przekazania nagród wyłonionym Zwycięzcom Konkursu oraz rozpatrzenia reklamacji na zasadach określonych Regulaminem.
4. Konkurs rozpoczyna się 11 sierpnia 19r. i kończy 13 sierpnia, (dalej również: „Okres Trwania Konkursu”).
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany takie nie spowodują ograniczenia lub niekorzystnej zmiany praw nabytych w Konkursie przez Uczestników, o czym bezzwłocznie poinformuje Uczestników, umieszczając nową wersję Regulaminu na stronie internetowej www.kazimierzdolny.pl. Ewentualne zmiany Regulaminu będą obowiązywały od momentu ich ogłoszenia.
6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).
7. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa składająca się z osób wskazanych przez Organizatora.
8. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja Konkursowa, która posiada decydujący głos w tych sprawach.
9. Organizator informuje, że Konkurs nie jest przeprowadzany, sponsorowany ani popierany przez właściciela portalu Facebook.com, ani też nie ma związku z serwisem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym na rzecz Facebook Inc., a jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z ustaleniami między Organizatorem a właścicielem Portalu. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.
10. Fundatorem nagrody – 2 podwójnych zaproszeń na koncert  zespołu Berberys, który odbędzie się 17 sierpnia 19 r. o godz. 20:00 jest Dom Gościnny "Beitenu"
§ 2 Uczestnicy Konkursu
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w dniu rozpoczęcia Konkursu są osobami posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
3. Osoba, która przystąpiła do Konkursu, jest związana warunkami niniejszego Regulaminu (dalej również: „Warunki uczestnictwa”).
4. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
5. Osoba, która przystępuje do Konkursu:
a) tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych przez Organizatora Konkursu w związku z udziałem w Konkursie na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie;
b) oświadcza, iż została poinformowana o przysługujących jej prawach, które wynikają z postanowień ustawy o ochronie danych osobowych tj.: o prawie do dostępu do treści swoich danych oraz prawie do ich poprawiania, jak również o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;
c) przyjmuje do wiadomości, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymania Nagrody.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani współpracownicy Organizatora oraz inne osoby lub podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu. Zakaz dotyczy również członków rodzin w/w osób.
§ 3 Zasady Konkursu
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest udzielenie ciekawej odpowiedzi na zadanie konkursowe:
Dlaczego chciałbyś/chciałabyś się wybrać właśnie na ten koncert? Kogo zabrałbyś/zabrałabyś ze sobą? Uzasadnij wypowiedź.
W tytule maila należy umieścić adnotację „Konkurs”.
2. Uczestnik może wygrać maksymalnie jedną nagrodę w trakcie trwania konkursu.
3. W sprawach spornych lub nieuregulowanych Regulaminem ostateczną decyzję podejmie Komisja Konkursowa.
4. Konkurs jest opublikowany i prowadzony na stronie www.kazimierzdolny.pl
§ 4 Tryb wyłonienia zwycięzców
1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie warunków opisanych w § 2 oraz § 3 Regulaminu.
2. W Konkursie zostanie wyłonionych 2 zwycięzców.
3. Komisja konkursowa wyłoni osobę, która udzieliła ciekawej odpowiedzi na zadany temat.
4. Ocenie podlegać wypowiedzi wysłane na adres redakcja@kazimierzdolny.pl z adnotacją „Konkurs” w terminie od 11 sierpnia 19 r. do 13 sierpnia 19 r.
5. Po zakończeniu Konkursu 14 sierpnia Komisja Konkursowa ogłosi Zwycięzców.
6. Na podstawie kryteriów, o których mowa w § 3 Regulaminu, Komisja Konkursowa przyzna Zwycięzcy Nagrodę.
§ 5 Nagrody
1. Nagrodami w konkursie są 2 podwójne zaproszenia na koncert zespołu Berberys, który odbędzie się 17 sierpnia o godzinie 20.00 w Budynku Dawnej Synagogi.
2. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w osobnym artykule dnia 14 sierpnia.
3. Nagroda nie podlega zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową. Nagroda może zostać dostarczona jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Zwycięzca może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia o wygranej.
5. Nagroda w Konkursie będzie do odebrania na zamku w Kazimierzu w dniu koncertu.
§ 6 Reklamacje
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie można przesyłać w formie pisemnej na adres Organizatora: Nocowanie.pl, ul. J. Ligonia 1, 20-805 Lublin, lub pocztą elektroniczną na adres redakcja@kazimierzdolny.pl w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, adres do korespondencji, jak również opis podstaw reklamacji (oraz podpis wnoszącego reklamację – w przypadku reklamacji składanej pisemnie).
3. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Organizatora.
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji.
6. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach prowadzonego przez Organizatora postępowania reklamacyjnego, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika Konkursu do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem Uczestnika, Uczestnik może wystąpić z powództwem do Sądu powszechnego.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest jedynym wydanym przez Organizatora dokumentem określającym zasady Konkursu pod nazwą "Do wygrania bilety na koncert zespołu Berberys!" W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
2. Zarówno Uczestnicy, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
3. Uczestnicy Konkursu mogą kontaktować się z Organizatorem drogą elektroniczną na adres redakcja@kazimierzdolny.pl.

SkomentujZobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Poniżej znajdziesz listę obiektów gotowych udostępnić miejsca noclegowe dla osób z Ukrainy, szukających schronienia w naszym kraju. Skontaktuj się z właścicielem obiektu i uzgodnij szczegóły....
Znamy sposób na udane Wakacje 2024! Odpowiedź znajdziesz w naszych ofertach noclegowych na Lato, Wakacje 2024. Nie zwlekaj atrakcyjne noclegi czekają...
Pokaż stopkę