Regulamin konkursu Kazimierzdolny.pl

REGULAMIN KONKURSU KAZIMIERZDOLNY.PL i NOCOWANIE.PL


I
Informacje wstępne

 

1. Niniejszy dokument zwany dalej „Regulaminem” określa zasady konkursu dla serwisu nocowanie.pl zwanego w dalszej części Regulaminu „Konkursem”.

2. Konkurs organizowany jest przez NOCOWANIE.PL EXTRAMEDIA Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą przy ul. Sielankowej 12/8 w Lublinie, NIP: 7123263999, KRS: 0000396847, zwaną dalej „Organizatorem” lub „Spółką”.

3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.08.2012 i trwa do 10.08.2012 roku do godziny 12.00.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany takie nie spowodują ograniczenia lub niekorzystnej zmiany praw nabytych w Konkursie przez Uczestników, o czym bezzwłocznie poinformuje Uczestników, umieszczając nową wersję Regulaminu na stronie internetowej www.nocowanie.pl oraz www.kazimierzdolny.pl. Ewentualne zmiany Regulaminu będą obowiązywały od momentu ich ogłoszenia.

5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009, nr 201, poz. 1540)


II
Udział w konkursie

 

6. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora oraz inne osoby lub podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu. Zakaz dotyczy również członków rodzin w/w osób.
 8. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik w terminie określonym w punkcie 3 powinien  przystąpić do Konkursu oraz spełnić pozostałe warunki określone w niniejszym Regulaminie. Przystąpienie do Konkursu może nastąpić za pośrednictwem trzech równorzędnych serwisów internetowych:
a. strony internetowej Konkursu pod adresem: www.nocowanie.pl;
b. strony internetowej Konkursu pod adresem: www.kazimierzdolny.pl
c. oficjalnego profilu Spółki na portalu społecznościowym www.facebook.com.
9. Konkurs przeprowadzany jest na portalach: www.nocowanie.pl, www.kazimierzdolny.pl oraz w ramach serwisu Facebook – za pośrednictwem oficjalnego profilu Spółki.
10. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia ukazującego aktywne spędzanie czasu oraz przesłaniu ich, wraz z imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu na adres mailowy: facebook@nocowanie.pl.


III
Nagrody
oraz wyłanianie zwycięzców konkursu

 

11. Nagordą w konkursie jest przejażdżka Ribem dla 7 osób, przejażdżka na bananie za motorówką oraz półgodzinna samodzielna przejażdżka "motorówką" bez licencji (ponton z kolumną kierowniczą i silnikiem 10 KM) dla 2 osób, półgodzinna samodzielna przejażdżka "motorówką" bez licencji dla 3 osób oraz 3 pięciominutowe wejścia do kuli wodnej.
12. Nagrody  wymienione w pkt.11 trafią do trzech osób, których zdjęcia uznane zostaną przez komisję konkursową za najbardziej oryginalne i najciekawsze. Fotografie ocenia specjalnie powołana przez Organizatora komisja składającą się z trzech osób (dalej: „Komisja”).
13. Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany o wygranej drogą e-mailową.
14 . Nagrody nie mogą być wymieniane na ich równowartość w gotówce.

15. Użytkownik przesyłając zdjęcie wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie opublikowanie go w portalu internetowym: www.nocowanie.pl oraz kazimierzdolny.pl a także na  na fanpage'ach serwisów na Facebook.com: http://www.facebook.com/Nocowanie, http://www.facebook.com/kazimierzdolnypl
http://www.facebook.com/kazimierzdolnypl

16. Po zakończeniu drugiej edycji konkursu zwycięzskie zdjęcia zostaną opublikowane w serwisie www.nocowanie.pl oraz kazimierzdolny.pl a także na  na fanpage'ach serwisów na Facebook.com: http://www.facebook.com/Nocowanie, http://www.facebook.com/kazimierzdolnypl


IV
Postanowienia dodatkowe

 

15. Udział Uczestnika w Konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu oraz oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w Regulaminie.
16. Uczestnicząc w konkursie, Uczestnik rozumiany jako osoba udostępniająca Organizatorowi swój e-mail, zgadza się na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).
17. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród powstałe lub istniejące z winy producenta, dostawcy lub osób trzecich. Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności również za inne okoliczności mające wpływ na przyznanie lub nieprzyznanie nagrody spowodowane działaniem czynników, na które nie ma wpływu.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem lub zaniechaniem osób trzecich w szczególności operatorów sieci komórkowych i telefonicznych, firm kurierskich, operatorów serwisów internetowych oraz za działania lub zaniechania Uczestników Konkursu.
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
20. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

SkomentujZobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Poniżej znajdziesz listę obiektów gotowych udostępnić miejsca noclegowe dla osób z Ukrainy, szukających schronienia w naszym kraju. Skontaktuj się z właścicielem obiektu i uzgodnij szczegóły....
Znamy sposób na udane Wakacje 2024! Odpowiedź znajdziesz w naszych ofertach noclegowych na Lato, Wakacje 2024. Nie zwlekaj atrakcyjne noclegi czekają...
Pokaż stopkę