Regulamin Konkursu Festiwalu Muzyki Dołującej Doły 2014

REGULAMIN KONKURSU KAZIMIERZDOLNY.PL

I. Informacje wstępne

1. Niniejszy dokument zwany dalej „Regulaminem” określa zasady konkursu dla serwisu Kazimierzdolny.pl zwanego w dalszej części Regulaminu „Konkursem”.
2. Konkurs organizowany jest przez NOCOWANIE.PL EXTRAMEDIA Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą przy ul. Ligonia 1 w Lublinie, NIP: 7123263999, KRS: 0000396847, zwaną dalej „Organizatorem” lub „Spółką”.
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 18.07.2014 trwa do 22. 07.2014 roku.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany takie nie spowodują ograniczenia lub niekorzystnej zmiany praw nabytych w Konkursie przez Uczestników, o czym bezzwłocznie poinformuje Uczestników, umieszczając nową wersję Regulaminu na stronie internetowej www.kazimierzdolny.pl oraz na oficjalnym portalu Spółki w serwisie www.facebook.com. Ewentualne zmiany Regulaminu będą obowiązywały od momentu ich ogłoszenia.
5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009, nr 201, poz. 1540)

II. Udział w konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora oraz inne osoby lub podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu. Zakaz dotyczy również członków rodzin w/w osób.
3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik w terminie określonym w punkcie 3 powinien przystąpić do Konkursu oraz spełnić pozostałe warunki określone w niniejszym Regulaminie. Przystąpienie do Konkursu może nastąpić za pośrednictwem strony internetowej Konkursu pod adresem: www.kazimierzdolny.pl;
4. Konkurs przeprowadzany jest na portalu: www.kazimierzdolny.pl
5. Zadanie konkursowe polega na dokończeniu w sposób zabawny dwuwersu:
"Na górze róże, na DOLE..................................................
......................................................................................"

i przesłaniu rozwiązania na adres e-mail: redakcja@kazimierzdolny.pl wraz z imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu do dnia 21 lipca do godziny 24.00.
6. Dane osobowe wykorzystane będą tylko na potrzeby niniejszego konkursu.

III. Nagrody oraz wyłanianie zwycięzców konkursu

1. Nagrodami w konkursie jest 1 dwuosobowa wejściówka na wybrany koncert Festiwalu Muzyki Dołującej Doły 2014, który odbywać się będzie w Kazimierzu Dolnym w dniach 25 – Wejściówka ufundowana została przez organizatorów Festiwalu.
2. Nagroda wymienione w pkt. 1/III zostanie przyznana osobie, która przyśle na adres Redakcji najzabawniejsze rozwiązanie konkursowe. Wyboru dokonajączłonkowie Redakcji www.KazimierzDolny.pl.
3. Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany o wygranej na portalu www.KazimierzDolny.pl dnia 22. 07. 2014 po godzinie 17.00 oraz drogą e-mailową lub telefoniczną.
4. Nagrody nie mogą być wymieniane na ich równowartość w gotówce.
5. Nagrody będą do odebrania w Klubojadalni Przystanek Korzeniowa ul. Doły 43 Kazimierz Dolny w dniu koncertu za okazaniem dowodu potwierdzającego tożsamość.

IV. Postanowienia dodatkowe

1. Udział Uczestnika w Konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu oraz oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w Regulaminie.
2. Uczestnicząc w konkursie, Uczestnik rozumiany jako osoba udostępniająca Organizatorowi swój e-mail, zgadza się na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród powstałe lub istniejące z winy producenta, dostawcy lub osób trzecich. Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności również za inne okoliczności mające wpływ na przyznanie lub nieprzyznanie nagrody spowodowane działaniem czynników, na które nie ma wpływu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem lub zaniechaniem osób trzecich w szczególności operatorów sieci komórkowych i telefonicznych, firm kurierskich, operatorów serwisów internetowych oraz za działania lub zaniechania Uczestników Konkursu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

SkomentujZobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Poniżej znajdziesz listę obiektów gotowych udostępnić miejsca noclegowe dla osób z Ukrainy, szukających schronienia w naszym kraju. Skontaktuj się z właścicielem obiektu i uzgodnij szczegóły....
Znamy sposób na udane Wakacje 2024! Odpowiedź znajdziesz w naszych ofertach noclegowych na Lato, Wakacje 2024. Nie zwlekaj atrakcyjne noclegi czekają...
Pokaż stopkę