Regulamin konkursu: Dwa Brzegi

Skomentuj (1)

Regulamin konkursu: „11. Festiwal DWA BRZEGI

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu

Konkurs: „11. Festiwal DWA BRZEGI

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu

§1.
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu „11. Festiwal Dwa Brzegi” („Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook.com. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

2. Organizatorem Konkursu jest NOCOWANIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Lublinie (20-805), ul. Ligonia 1, KRS 0000343165, REGON 060600118, NIP 712 31 94 407, zwany dalej „Organizatorem”.

3. Organizator potwierdza, iż jest niezależnym administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 t.j. z późn. zm) w celu i zakresie wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu. W szczególności Organizator przetwarza dane w celu organizacji, przeprowadzenia, wyłonienia i przekazania nagród wyłonionym Zwycięzcom Konkursu.

4. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na profilu KazimierzDolny.pl na portalu Facebook dostępnym pod adresem www.facebook.com/kazimierzdolnypl.

5. Konkurs rozpoczyna się w dniu  26.07.2017 od 11:00 i trwa do 27.07.2017 do 11:00.

6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom Konkursu działającym niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub nie spełniającym wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.

8. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa składająca się z osób wskazanych przez Organizatora.

9. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim, a po jego zakończeniu także odmówić wydania Nagrody w odniesieniu do Uczestnika, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działanie sprzeczne z niniejszym Regulaminem, w szczególności manipulowanie wynikami Konkursu. Informacje w przedmiocie usuniętych Uczestników zostaną udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę skierowaną na adres mailowy: marketing@nocowanie.pl. W przypadku sytuacji spornych dotyczących pozycji Uczestników w Rankingu w chwili zakończenia Konkursu lub innych wątpliwości związanych z procedurą Konkursu, decyzje rozstrzygające wyda Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji są ostateczne.

10. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja Konkursowa i posiada decydujący głos w tych sprawach.

11. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. , jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu serwisu społecznościowego Facebook.

12. Serwis Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.

13. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook Inc. Informacje, jak i dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

14. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).

15. Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje:
a. „Fan” - osoba, która dołączyła do grona osób lubiących profil Kazimierzdolny.pl na portalu Facebook.com przez zaznaczenie opcji „Lubię to” odnoszącej się do profilu Kazimierzdolny.pl na portalu Facebook.com
b. „Uczestnik” - osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie, spełniająca wymagania wskazane w § 2 ust. 1 Regulaminu;
c. „Konkurs” - akcja mająca na celu promowanie profilu Kazimierzdolny.pl;
d. „Zadanie” - zadanie konkursowe, o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu;
e. „Zwycięzca” - Uczestnik, który zostanie wybrany przez Komisję Konkursową;
f. „Nagroda” - nagrody opisane w § 5 ust. 1 Regulaminu;
g. „Serwis” - zespół logicznie powiązanych ze sobą stron internetowych.

§ 2.
Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w dniu rozpoczęcia Konkursu są osobami posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych, a także które:
a. Posiadają konto na portalu Facebook.com. Dane zawarte na profilu muszą być prawdziwe, zgodne z rzeczywistością i regulaminem serwisu Facebook.com;
b. Posiadają status „Fana” profilu „Kazimierzdolny.pl” na portalu Facebook.com;
c. W przypadku zwycięstwa w Konkursie, prześlą niezbędne dane do przekazania Nagrody (tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy) na adres e-mail: marketing@nocowanie.pl.

2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.

3. Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana warunkami niniejszego Regulaminu (dalej: „Warunki uczestnictwa”).

4. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

5. Osoba, która przystępuje do Konkursu:
a. Tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych przez Organizatora Konkursu w związku z udziałem w Konkursie na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie.
b. Oświadcza, iż została poinformowana o przysługujących jej prawach, które wynikają z postanowień ustawy o ochronie danych osobowych tj,: o prawie do dostępu do treści swoich danych oraz prawie do ich poprawiania, jak również o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.
c. przyjmuje do wiadomości, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymania Nagrody.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora oraz inne osoby lub podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu. Zakaz dotyczy również członków rodzin w/w osób.

7. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

8. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania, mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych, Organizator może bez uprzedniego powiadomienia usunąć Uczestnika z udziału w Konkursie. Usunięcie jest równoznaczne z nieuwzględnieniem Uczestnika w Konkursie. Reklamacje oraz informacje w zakresie usuniętych Uczestników zostaną udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę skierowaną na adres mailowy: marketing@nocowanie.pl.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do Kont Facebook.com. Jakiekolwiek spory dotyczące w/w praw nie wpływają na zasadę, iż uprawnioną do otrzymania Nagrody jest osoba, której dane zostaną podane Organizatorowi zgodnie z Regulaminem.

10. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
a. Ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,
b. Połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do Serwisu Facebook  drogą elektroniczną.
c. Jakiekolwiek problemy wynikające z działania Serwisu Facebook.
d. Szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Uczestników w związku z interakcjami z Serwisem Facebook.
e. Sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w Serwisie Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie Facebook.
f. Naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

§ 3.
Zasady Konkursu

1. Konkurs przeprowadzony jest przez Kazimierzdolny.pl na portalu Facebook.

2. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe „Jakbyś przekonał osobę, która nigdy nie była na Festiwalu Dwa Brzegi, że warto w nim uczestniczyć?”. Odpowiedź na pytanie należy zamieścić pod postem konkursowym w portalu Facebook.

3. Użytkownik zamieszczając komentarz wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie opublikowanie go w portalu internetowym www.kazimierzdolny.pl oraz na profilu w portalu społecznościowym Facebook.com, dostępnymi pod adresami: www.facebook.com/kazimierzdolny.pl.

4. Komentarz można dodawać od momentu zamieszczenia postu informującego o konkursie od 26.07.2017 od 11:00 do 27.07.2017 do 11:00.

5. Uczestnik może dodać dowolną liczbę komentarzy umieszczając każde jako osobny, publicznie widoczny wpis w portalu Facebook.

6. Uczestnik może wygrać maksymalnie jedną Nagrodę.

7. Komisja konkursowa wybierze najbardziej kreatywne, pomysłowe i wyróżniające się odpowiedzi i na ich podstawie przyzna nagrody zwycięzcom konkursu.

8. Zabrania się wykorzystywania do celów konkursowych fikcyjnych profili na portalu Facebook.com.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu wybranych Uczestników, co do których pojawią się zasadne podejrzenia, że oni lub osoby działające w ich interesie zakładały fikcyjne profile i wykorzystywały je do uzyskania korzyści w ramach Konkursu.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu wybranych Uczestników, co do których pojawią się zasadne podejrzenia, że oni lub osoby działające w ich interesie wykorzystywały inne niż opisane w niniejszym Regulaminie dozwolone metody uzyskania korzyści w ramach Konkursu.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont Zwycięzców pod kątem zgodności postępowania Uczestników z zapisami niniejszego Regulaminu. Jeśli któryś ze Zwycięzców zostanie zdyskwalifikowany przez Organizatora, Zwycięzca traci prawo do Nagrody, a Nagroda nie zostaje wydana i pozostaje własnością Organizatora.

12. Reklamacje, oraz informacje w przedmiocie usuniętych Uczestników zostaną udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę skierowaną na adres mailowy: marketing@nocowanie.pl.

13. W sprawach spornych, lub nieuregulowanych Regulaminem ostateczną decyzję podejmie Komisja Konkursowa.

§ 4.
Tryb wyłonienia Zwycięzców

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie warunków opisanych w §2 oraz § 3 Regulaminu.

2. W Konkursie zostanie ogółem wyłonionych 2 zwycięzców.

3. Komisja konkursowa wybierze odpowiedź spośród wszystkich zamieszczonych  od 26.07.2017 od 11:00  do 27.07.2017 do 11:00.

4. Po zakończeniu Konkursu w terminie do 7 dni roboczych od daty zakończenia Komisja Konkursowa ogłosi 2 zwycięzców.

5. Na podstawie kryteriów, o których mowa w §3 Regulaminu, Komisja Konkursowa przyzna  Zwycięzcy Nagrodę.

§ 5.
Nagrody

1. Nagrodą dla każdego zwycięzcy jest podwójny minikarnet na 3 wybrane przez zwycięzcę filmy w wybrany dzień 11. Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, który odbędzie się w dniach 29 lipca-6 Sierpnia 2017 r. za wyjątkiem gali otwarcia i zamknięcia festiwalu.

2. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową. Zwycięzca nie może zastrzec szczególnych właściwości Nagrody. Nagroda może zostać dostarczona jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W wypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z odbioru Nagrody, Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody.

4. Każdy ze Zwycięzców otrzyma powiadomienie o nagrodzeniu w Konkursie drogą mailową lub za pośrednictwem Serwisu (www.facebook.com), w terminie 7 dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Zwycięzca jest zobowiązany w terminie 3 dni od daty otrzymania powiadomienia udzielić odpowiedzi na przedmiotowe powiadomienie drogą elektroniczną na wskazany w powiadomieniu adres e-mail (marketing@nocowanie.pl) i przesłać dane adresowe niezbędne do dostarczenia Nagrody.

6. Jeżeli Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się ze Zwycięzcą lub nie otrzyma w terminie 3 dni odpowiedzi na przesłane powiadomienie o wygranej, Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody. Zwycięzca może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody w ciągu 3 dni od otrzymania zawiadomienia o wygranej.

7. W przypadku bezskutecznego upływu terminu opisanego w ust. 5 niniejszego paragrafu, Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji Uczestnika i dokonania wyboru innego Zwycięzcy (który uplasował się na kolejnym miejscu w Konkursie) względnie postanowienia o przepadku nagrody na rzecz Organizatora.

8. Nagrody w Konkursie zostaną wysłane na adresy podane przez Zwycięzców.

§ 6.
Reklamacje

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie można przesyłać w formie pisemnej na adres Organizatora: Nocowanie.pl, ul. Ligonia 1, 20-805 Lublin z dopiskiem „ 11. Festiwal Dwa Brzegi” lub pocztą elektroniczną na adres marketing@nocowanie.pl w terminie nie późniejszym niż 7 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, adres do korespondencji, jak również opis podstaw reklamacji (oraz podpis wnoszącego reklamację – w przypadku reklamacji składanej pisemnie).

3. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Organizatora.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji.

6. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach prowadzonego przez Organizatora postępowania reklamacyjnego, co nie wyłącza ani nie ogranicza.

Skomentuj


Dodane komentarze (1)

  • pijany znad Grodarza
    Boże. Ile czytania, a to tylko " regulamin". Tak dlugiego nawet " Amber Gold " nie zawierało.
    ps,nie przeczytałem, bo i tak bym nie zapamietał chociaż jestem przekonany , że jakąs tam nagrode bym otrzymal, bo sam fakt przeczytania" regulaminu" obliguje by ja wręczyć.

    haha. regulamin ten, taki trudny, jak strona www. kazimierz/ KILOGRAM SOLI.

Zobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Poniżej znajdziesz listę obiektów gotowych udostępnić miejsca noclegowe dla osób z Ukrainy, szukających schronienia w naszym kraju. Skontaktuj się z właścicielem obiektu i uzgodnij szczegóły....
Poszukujesz noclegu na Boże Ciało 2024? Dobrze trafiłeś! Zobacz oferty noclegowe, dzięki którym bez trudu zaplanujesz swój wymarzony wyjazd na Boże Ciało 2024.
Pokaż stopkę