30. Rajd Adalbertowy

  • Miejscowość: Kazimierz Dolny
  • Data rozpoczęcia: 2019-04-13
  • Data zakończenia: 2019-04-13
  • Godzina rozpoczęcia: 00:00:00

Rajd Albertowy

ORGANIZATORZY:

•    PTTK Oddział im. Karola Sicińskiego w Kazimierzu Dolnym
•    Koło Przewodników Turystycznych im. prof. Tadeusza Pruszkowskiego
•    Koło Grodzkie PTTK w Kazimierzu Dolnym


Komandor Rajdu –  dr Andrzej Pawłowski

CELE RAJDU:

•    uczczenie 450-lecia zawarcia Unii Lubelskiej (1569 r.);
•    upamiętnienie 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej (1939 r.) ;
•    upamiętnienie 40-tej rocznicy utworzenia Kazimierskiego Parku Krajobrazowego (1979r.);
•    odwiedzenie i uczczenie miejsc Pamięci Narodowej;
•    poznanie i popularyzacja uroków Kazimierskiego Parku Krajobrazowego w wiosennej szacie;
•    popularyzacja walorów obszarów Natura 2000: „Małopolski Przełom Wisły PLB140006”, „Przełom Wisły w Małopolsce PLH060045” i „Płaskowyż Nałęczowski PLH060015”;
•    zachęta do uprawiania turystyki w najprostszych, dostępnych dla każdego formach;
•    propagowanie zasad „Karty Turysty”.

TERMIN I PRZEBIEG RAJDU:

Rajd odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2019 r. (sobota) na trzech trasach pieszych, jednej rowerowej oraz trasach dowolnych.
•    Trasa nr 1 (piesza) Start o godz. 930 Szkoła Podstawowa w Dobrem:
Dobre – fragment Szlaku Nadwiślańskiego (niebieskiego) - Podgórz - Kazimierz Dolny (Spichlerz Pielaka przy ul. Puławskiej)
Długość trasy około 12 km
Przewodnicy trasy – Tomasz Nadolski (PTTK Oddział im. Karola Sicińskiego w Kazimierzu Dolnym) i Marcin Lis (PTTK)
•    Trasa nr 2 (piesza) Start o godz. 1000 przystanek MZK „Bochotnica – Remiza”:
Bochotnica – Góry Drugie – Wąwóz Korzeniowy Dół – Kwaskowa Góra – Norowy Dół - Kazimierz Dolny (Spichlerz Pielaka przy ul. Puławskiej)
Długość trasy około 16 km
Przewodnik trasy – Artur Pomykała (PTTK)
•    Trasa nr 3 (piesza) Start o godz. 900 Puławy – dziedziniec Pałacu Czartoryskich (PIB IUNG):
Puławy – Parchatka – Zbędowice - Bochotnica – Kazimierz Dolny (Spichlerz Pielaka przy ul. Puławskiej)                                
Długość trasy około 20 km
Przewodnicy trasy – Andrzej Pawłowski i Elżbieta Pawłowska (PTTK Oddział im. Karola Sicińskiego w Kazimierzu Dolnym)
•    Trasa rowerowa nr 1. Start o godz. 9.00 – Park (Aleja 600-lecia) w Opolu Lubelskim:
Opole Lubelskie - Żmijowiska – Polanówka – Kazimierz Dolny (Spichlerz Pielaka przy ul. Puławskiej)
Długość trasy około 30 (x2) km
Przewodnik trasy: Jacek Rosły (Opole Lubelskie)
•    Trasy dowolne:
rodzaj turystyki i przebieg trasy należy wcześniej zgłosić organizatorom.

Zakończenie Rajdu nastąpi około godz. 1500 obok Spichlerza Pielaka, ul. Puławska
w Kazimierzu Dolnym przy „rajdowym ognisku”.

Na mecie Rajdu odbędą się konkursy dla chętnych (dzieci i młodzieży) - z nagrodami. Tematyka historyczno - krajoznawcza dotycząca między innymi:
•    Miejsc Pamięci Narodowej na trasie Rajdu,
•    zabytków Kazimierza Dolnego,
•    Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, na terenie którego odbywa się Rajd,
•    obszarów europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000,
•    zasad „Karty Turysty”.
UCZESTNICTWO:

Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych na wiosenny spacer po malowniczych trasach Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.
Zgłoszenia imienne z podaniem trasy, należy przesyłać lub składać (na załączonych „kartach zgłoszenia”) do Biura Oddziału PTTK: Rynek 27, 24-120 Kazimierz Dolny (tel./fax 818810046) w terminie do 28 marca 2019 r., jednocześnie opłacając wpisowe:
•    12 zł młodzież ucząca się, w tym studenci (nauczyciele – opiekunowie grup szkolnych nie opłacają wpisowego – 1 opiekun na 10 uczniów),
•    15 zł pozostali turyści.
Wpisowe należy wpłacać w Biurze Oddziału PTTK w Kazimierzu Dolnym – gotówką lub na konto: 76 8731 0001 0000 1573 2000 0014  Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym, Oddział PTTK, Rynek 27, Kazimierz Dolny.
Uwaga!
Przypominamy, że w przypadku zgłaszania się na punktach startowych, osób nie zgłoszonych wcześniej do Oddziału PTTK w Kazimierzu, organizatorzy nie gwarantują świadczeń przysługujących uczestnikom.
Ilość miejsc ograniczona!

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:
metalowy znaczek rajdowy,
potwierdzenie punktów na OTP,
możliwość udziału dzieci i młodzieży szkolnej w konkursach z nagrodami,
porcję kiełbasy i herbatę na mecie Rajdu.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:

1.    Ubezpieczenie się w firmach ubezpieczeniowych na czas trwania rajdu.
2.    Przestrzeganie zasad „Karty Turysty” oraz podporządkowanie się zaleceniom organizatorów.
3.    Posiadanie dowodu tożsamości, apteczki pierwszej pomocy i ubioru turystycznego dostosowanego do niespodzianek pogody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Rajd odbędzie się niezależnie od pogody. Uczestnictwo na własny koszt i ryzyko. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody i wypadki powstałe w czasie Rajdu. Nie wzięcie udziału w Rajdzie pozbawia wpisowego i świadczeń. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Kierownictwa Rajdu
BORT Kazimierz dolny poda kartę zgłoszenia ewentualnie proszę pisać na adres  e-mail   pomykalak@wp.pl


Źródło: Biuro Oddziału PTTK w Kazimierzu Dolnym

Skomentuj


Pokaż stopkę